کد : 7600
الف الف

بدن دوکی شکل و بیضوی ، رنگ بدن نقره ای است ، باله پشتی یک لکه سیاه دارد و بدن آن دارای لکه های سربی شکل به تعداد ۷-۶ لکه در قسمت بالای بدن است.

بدن دوکی شکل و بیضوی ، رنگ بدن نقره ای است ، باله پشتی یک لکه سیاه دارد و بدن آن دارای لکه های سربی شکل به تعداد ۷-۶ لکه در قسمت بالای بدن است.