شرکت مروارید صید دیر

شرکت مروارید صید دیر

سرد خانه زیر صفر

مدیریت آقای حبیب مختاری
محصولات سرد خانه زیر صفر
شماره تماس 
تلفن ثابت07735422622 07735422922
سایت morvaridsd@yahoo.com
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر-بندر دیر