کد : 8622
الف الف

به توجه به ظرفیتهای موجود در حوزه آبزیان استان بوشهر و موقعیت جغرافیایی این استان از جمله طولانی ترین مرز مشترک با خلیج فارس، خوشه صنعتی فرآوری آبزیان، یکی از مهمترین زمینه های توسعه کارآفرینی، رشد پایدار و ایجاد اشتغال مولد است .

نیاز روز افزون جمعیت به مواد غذایی، اندیشه کسب درآمد بیشتر از حوزه آبزیان و توسعه بسترهاي کارآفريني و اشتغالزايي موجب رشد فناوریهای پرورش آبزیان، فرآوری و صنایع شیلاتی در جهان شده است به گونه ای که تولید، عمل آوری و بسته بندی انواع آبزیان، امروزه منبع عمده ای برای کسب درآمدهای ارزی در بسیاری از کشورها جهان بویژه  در قاره آسیا شده است. خوشه صنعتی فرآوری آبزیان ، مجموعه ای متراکم جغرافیایی از شرکتهایی با فعالیت مشابه در حوزه هایی همچون تکثیر، پرورش ماهی و میگو و صنعت فراوری و عمل آوری است که مستلزم به اشتراک گذاری بازار، تکنولوژی و یا مهارتهای نیروی کار است. این شرکت ها اغلب به واسطه روابط تامین کننده - خریدار با یکدیگر در ارتباط بوده و در تعاملات نزدیک با یکدیگر و درون شبکه های چندگانه زنجیره های تامین برای بهبود کارایی خود و رونق بخشی و افزایش سودآوری فعالیت دارند . بنابراین در بسیاری از موارد، ادامه فعالیت خوشه های صنعتی، با هدف افزایش رقابت پذیری و تشریک مساعی با شرکای تجاری خود، موسسات درگیر و سایر ذینفعان، در قالب یک زنجیره  یا کنسرسیوم ادغام و یکپارچه خواهند شد.

در این راستا خوشه صنعتی آبزیان بوشهر نقش مهمی را در پیشبرد اهداف مرتبط با توسعه پایدار در حوزه دریا ایفا می کند. تحقیقات و تجزیه وتحلیل های آماری حاکی از آن است که راه پیش روی این حوزه از صنعت، تمرکز بر رشد کسب وکارهای مرتبط با آبزی پروری در اراضی و آبهای ساحلی و دور از ساحل و نیز توسعه فرصتهای سرمایه گذاری دریایی است که گاهی از آن به عنوان "اقتصاد آبی" یاد میشود و به طور خلاصه فصل مشترکی از منافع اقتصادی دریا، سلامت محیطی و ارزشهای اجتماعی است که در سیاستها و روشهای مدیریت این دسته از خوشه ها در نظر گرفته می شوند. خوشه های صنعتی فرآوری آبزیان با ترکیب اهدافی همچون سودآوری، رقابت پذیری، بهره وری و نیز با کنترل تاثیرات زیست محیطی دریا به توسعه پایدار دریا در کنار تحقق مزیتهای اقتصادی یاری میرسانند. 

به توجه به ظرفیتهای موجود در حوزه آبزیان استان بوشهر و موقعیت جغرافیایی این استان از جمله طولانی ترین مرز مشترک با خلیج فارس، صنعت شیلات و خوشه صنعتی فرآوری آبزیان، یکی از مهمترین زمینه های توسعه کارآفرینی، رشد پایدار و ایجاد اشتغال مولد است . فرصتهای شغلی جدید و کارآفرینی در عرصه شیلات با توجه به جنبه های اقتصادی کسب وکار در شیلات و نیز حمایتهای قانونی، ترویجی و توانمند سازی و مدیریت دانش بسترهایی هستند که توسعه و افزایش رقابت پذیری این خوشه صنعتی را حیاتی جلوه می دهد.

از آنجائیکه شیلات، یک صنعت پایه در استان بوشهر می باشد، مزیتهای رقابتی بسیاری در اثر همکاری متقابل بین شرکتهای موجود در این خوشه صنعتی قابل تصور است که همه آنها منجر به کیفیت بالاتر خدمات ارائه شده توسط ذینفعان و ذینقشان گردیده و در مجموع شرایط مطلوبی را برای تقویت اکوسیستم خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر، ایجاد کرده است. تقویت و توانمندسازی این خوشه صنعتی می تواند به کسب ارزشهای بیشتری مشتمل بر درآمد و اشتغال بیشتر، تولید و مصرف پایدار و عملگرایی موثر خیلی از صنایع در پشتیبانی از اهداف توسعه پایدار بیانجامد.   بعلاوه، این موضوع که  70درصد از پروتئین دریایی فرآوری شده کشور توسط ذینفعان این خوشه بسته بندی، عرضه و یا صادر میشود بر سهیم بودن آن در صادرات غیرنفتی استان و کشور دلالت دارد.

از آنجائیکه شیلات، یک صنعت پایه در استان بوشهر می باشد، مزیتهای رقابتی بسیاری در اثر همکاری متقابل بین شرکتهای موجود در این خوشه صنعتی قابل تصور است که همه آنها منجر به کیفیت بالاتر خدمات ارائه شده توسط ذینفعان و ذینقشان گردیده و در مجموع شرایط مطلوبی را برای تقویت اکوسیستم خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر، ایجاد کرده است. تقویت و توانمندسازی این خوشه صنعتی می تواند به کسب ارزشهای بیشتری مشتمل بر درآمد و اشتغال بیشتر، تولید و مصرف پایدار و عملگرایی موثر خیلی از صنایع در پشتیبانی از اهداف توسعه پایدار بیانجامد.   بعلاوه، این موضوع که  70درصد از پروتئین دریایی فرآوری شده کشور توسط ذینفعان این خوشه بسته بندی، عرضه و یا صادر میشود بر سهیم بودن آن در صادرات غیرنفتی استان و کشور دلالت دارد.

تیم توسعه خوشه با انجام مطالعه شناختی نسبت به شناسایی نقاط قوت خوشه نظیر برندسازی، وجود تخصص بالا در زنجیره تولید از تکثیر، پرورش، فرآوری، تامین کنندگان خدمات و کالا و شناسایی حلقه مفقوده آبزی پروری مانند پرورش ماهی در قفس، تکثیر و پرورش جلبکهای دریایی اشاره نمود و در این راستا به شناسایی ضغف های خوشه از جمله بهره وری پایین، عدم پیاده سازی مدیریت دانش در سطح خوشه و عدم توسعه پایدار در حوزه پرورش میگو و وابستگی بخش تکثیر به دانش فنی  و نیز بالا بودن بهای تمام شده در زنجیره تولید و صادرات، به عنوان یکی از مهمترین نواحی قابل بهبود در این خوشه صنعتی صحه گذاشته شده و از همین رو در اسناد برنامه ای این خوشه بر چهار هدف اصلی: حساس سازی و اعتماد آفرینی،  توسعه فناوری،  توسعه بازار، شبکه سازی تاکید و تمرکز شده است. بر اساس این محور ها  چشم انداز خوشه طراحی شده که در آن تبدیل شدن به صنعتی ممتاز، ایمن و پایدار در سطح استانی، ملی و بین المللی با تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای محصولات باکیفیت شیلاتی با تأکید بر رعایت رویکرد زیست محیطی و بهبود بهره وری زنجیره ارزش در خوشه صنعتی  فرآوری آبزیان بوشهر  مد نظر قرار گرفته است.