تعاونی غذایی جوان گروه 155

تعاونی غذایی جوان گروه 155

عمل آوری ماهی و میگو- سردخانه زیر صفر- خدمات تونل انجماد

مدیریت آقای سنگانیان
محصولات عمل آوری ماهی و میگو- سردخانه زیر صفر- خدمات تونل انجماد
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733423035 07733423036
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی چغادک