شرکت میثاق مروارید

شرکت میثاق مروارید

عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی

مدیریت آقای یوسف یوسفی
محصولات عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی
شماره تماس 
تلفن ثابت07735462243
سایت http://www.misaghmorvarid.ir/
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – ۵ کیلومتری بندر دیّر