تعاونی دلوار صدف گروه621

تعاونی دلوار صدف گروه621

عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی

مدیریت آقای فضل الله گدا علی
محصولات عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی
شماره تماس 
تلفن ثابت 07735232323
سایت http://www.delvarsadaf.com/
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر-دلوار بعد از میدان مرزبان