شرکت تعاونی پاوره گروه 153

شرکت تعاونی پاوره گروه 153

عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی و کنسرو

مدیریت آقای خشایار خلیلی
محصولات عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی و کنسرو
شماره تماس 
تلفن ثابت 07735243330 07735243331
سایت paverehgroup@bushehrb2b.com
ایمیل 
برندماچله
آدرستنگستان – بندر رستمی