شرکت شاهین دریا

شرکت شاهین دریا

عمل آوری ماهی و میگو

مدیریت آقای عدنان قیم
محصولات عمل آوری ماهی و میگو
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733451373
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2