شرکت آبتین آفتاب جنوب

شرکت آبتین آفتاب جنوب

عمل آوری- کنسرو - پودر ماهی و ضایعات ماهی

مدیریت آقای علیرضا تبرکی
محصولات عمل آوری- کنسرو - پودر ماهی و ضایعات ماهی
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733451330
سایت info@abtinfoods.com
ایمیل 
برندآبتین
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2