تعاونی بهرمان گروه 608

تعاونی بهرمان گروه 608

سردخانه زیر صفر

مدیریت آقای علیرضا سعیدی
محصولات سردخانه زیر صفر
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733450409
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2