بهار گستر دیر

بهار گستر دیر

انجماد و بسته بندی ماهی و میگو- سرد خانه زیر صفر

مدیریت آقای محمد فخرایی
محصولات انجماد و بسته بندی ماهی و میگو- سرد خانه زیر صفر
شماره تماس 
تلفن ثابت9171717824
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر-بندر دیر