پارس آبزیان رسول

پارس آبزیان رسول

عمل آوری و بسته بندی ماهی و میگو

مدیریت آقای احمد پورعلی
محصولات عمل آوری و بسته بندی ماهی و میگو
شماره تماس 
تلفن ثابت 07733443720-22
سایت http://parsabziyanrasool.com
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2