لازک دیر

لازک دیر

عمل آوی و بسته بندی ماهی- میگو-سردخانه زیر صفر

مدیریت آقای هادی شاهرخی
محصولات عمل آوی و بسته بندی ماهی- میگو-سردخانه زیر صفر
شماره تماس 
تلفن ثابت 07735424778 07735424777
سایت http://www.lazakshell.com info@lazakshell.com
ایمیل 
برند 
آدرساستان بوشهر، شهرستان دير، انتهای خیابان ساحلی،جنب گمرگ، شركت لازک ديّر