شرکت تضامنی حاج رسولی ها و مرندی

شرکت تضامنی حاج رسولی ها و مرندی

عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی

مدیریت آقای مجید مرندی
محصولات عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی
شماره تماس 
تلفن ثابت07733537306 07733537307
سایت ندارد
ایمیل 
برند 
آدرسبوشهر – شهرک صنعتی 2