کد : 4604
الف الف

در شیو های متراکم با اجرا و پیاده سازی سیستم هوادهی در مزارع موجبات ایجاد شرایط هوازی بهتری در لایه های عمیق تر استخر ها می شود. در حالی که این فرایند گردش آب همزمان موجبات تجمع رسوبات و مواد زاید را در کف استخر و در ناحیه مرکزی فراهم می کند.

در شیو های متراکم با اجرا و پیاده سازی سیستم هوادهی در مزارع موجبات ایجاد شرایط هوازی بهتری در لایه های عمیق تر استخر ها می شود. در حالی که این فرایند گردش آب همزمان موجبات تجمع رسوبات و مواد زاید را در کف استخر و در ناحیه مرکزی فراهم می کند.  برای بهینه سازی سیستم استخر ها در حین فرایند هوادهی سازو کاری باید فراهم شود تا بتوان در طول دوره پرورش نسبت به تخلیه لجن از بستر استخر ها رسوب ها را سیفون نمایند و بخش اعظمی از مواد را به خارج از استخر هدایت نمود. رسوبات موجود در استخر موجب مصرف اکسیژن محلول در آب استخر شده و از این طریق میزان اکسیژن کف استخر که محل زیست میگو می باشد کاهش یافته و موجب استرس و همچنین حساسیت بیشتر آنها به بیماری می شود. علاوه بر آن گازهای حاصله از شرایط بی هوازی در استخر موجب بی اشتهایی میگو و به تبع آن افزایش FCR و فساد بیشتر آب از نظر کیفی می شود.  بنابراین مدیریت لجن استخر، نقش مهم و حیاتی در زمان پرورش میگو در میزان تولید و پیشگیری از بیماریها دارد. در این راستا برخی از مزارع مستقر در حله، دلوار وشیف تعدادی از استخر های خود را بازسازی مجدد کرده و ضمن افزایش دیواره نسبت به خروج لجن آن اقدام کردند.