کد : 4605
الف الف

گزارش نامه خوشه با حمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی استان با همکاری پژوهشکده میگو کشور در فصلنامه میگو به چاپ رسید.

به منظور معرفی خوشه و دستاوردهای آن و همچنین انعکاس نقاط ضعف، تهدیدها و چالش های شناسایی شده در مطالعه شناختی، گزارش نامه خوشه با حمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی استان با همکاری پژوهشکده میگو کشور در فصلنامه میگو به چاپ رسید.