کد : 4607
الف الف

یکی از مولفه های مهم در کنترل بیماریهای میگو جلوگیری از وررود حامل های این ویروس به استخر های پرورش میگو می باشد در این رابطه با برای جلوگیری از ورود آنها به استخر ها آب ورودی استخر ابتدا به یک مخزن اولیه که دارای توری با ابعاد مختلف است هدایت شده و بدینوسیله از ورود زئو پلانکتونها و سایر رقبای غذایی میگو به استخر های بو ویژه در مراحل اولیه لارو ریزی جلوگیری کند.

یکی از مولفه های مهم در کنترل بیماریهای میگو جلوگیری از وررود حامل های این ویروس به استخر های پرورش میگو می باشد در این رابطه با برای جلوگیری از ورود آنها به استخر ها آب ورودی استخر ابتدا به یک مخزن اولیه که دارای توری با ابعاد مختلف است هدایت شده و بدینوسیله از ورود زئو پلانکتونها و سایر رقبای غذایی میگو به استخر های بو ویژه در مراحل اولیه لارو ریزی جلوگیری کند.

در پرورش ميگو كيفيت آب به جنبه‌هاي ميكروبيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي آب بر مي‌گردد و بهبود پارامترها براي رشد و بقاي ميگو نياز است.  در برخي مزارع  فيلتر نمودن آب واقعاً ضعيف انجام مي‌شود. در خيلي از مزارع مشاهده شده است كه يا محفظه فيلتر كوچك است يا فيلتر وجود ندارد و در ورودي استخرها جايگاهي براي گذاشتن تور فيلتر وجود ندارد. در سالهاي قبل تنها فيلترهاي با چشمه یک میلیمتری استفاده مي‌شده است كه فيلتر با چشمه یک میلیمتری مي‌تواند تنها جلوي ورود ماهيان بزرگ و ميگوهاي بزرگ را بگيرد اما نه لارو يا تخم ماهي و ميگو را، بنابراين توصيه مي‌شود به همه پرورش‌دهندگان تا از ورود ماهي يا ميگوهاي وحشي يا شكارچيان ديگر طي دوره پرورش جلوگيري شود. آنها بايستي تور 500 ميكروني استفاده كنند و پس از آن 300 ميكرون در ورودي همه استخرها. توصيه مي‌شود حداقل يك تور نیم میلیمتری يا با چشمه 500 ميكروني يا در كانال آبرسان يا در ورودي استخرها استفاده نمايند.بدليل گل‌آلودگي آب و مقدار زياد ذرات معلق در آب، خيلي از پرورش‌دهندگان براي استفاده از توري نیم ميليمتري مقاومت مي‌كنند و تنها تعداد كمي از پرورش دهندگان حدود 20% از توري نیم ميليمتري با شستشوي مناسب استفاده مي‌كنند در برخی از سایت های پرورشی با هماهنگی با اتحادیه پرورش دهندگان  نسبت به ترویج توری گذاری در یک سایت اقدام نمایند. در این راستا در سایت تنگستان با تشریح مزایای این کار اقدام به توری گذاری در مسیر آب ورودی کرده اند.