کد : 4592
الف الف

دوره آموزشی مدیریت آب و هوادهی درپرورش میگو روز دوشنبه 25 تیرماه با حضور بیش از 40 نفر از ذینفعان خوشه با مشارکت تیم توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر در سالن جلسات اداره شیلات استان برگزار شد .

دوره آموزشی مدیریت آب و هوادهی در پرورش میگو روز دوشنبه 25 تیرماه با حضور بیش از 40 نفر از ذینفعان خوشه با مشارکت تیم توسعه در سالن جلسات شیلات برگزار شد .از جمله مطالب مطرح شده در این دوره به شرح زیر می باشد:

عوامل فیزیکی تولید از جمله زمین ، دستیابی به تولید بیشتر را صرفا ازطریق تغییر الگوی روش های تولید میسر می سازد که تعویض به هنگام آب و تزریق هوا به میزان کافی به استخر از جمله آن محسوب می شوند.
هدف تولید کنندگان دستیابی به 17 هزارتن میگوی پرورشی در سال 97 است که به نسبت سال قبل سه هزار و 600 تن بیشتر خواهد بود
. تولید بیشتر، افزایش سطح زیر کشت، بهبود کیفیت مدیریت وافزایش بهره وری نهاده های تولید از اهداف برگزاری این دوره بود.