کد : 8617
الف الف

حضور خوشه صنعتی فرآوری آبزیان در دوره بازآموزی مشارکت با شرکت های آلمانی GIZ

دوره بازاموزی مشارکت با شرکت های المانی با حضور اعضای خوشه صنعتی فرآوری آبزیان در مرکز خدمات کسب و کار برگزار گردید. هدف اصلی از شرکت در این دوره آشنایی با اصول قوانین و استانداردهای مذاکرات تجاری در حوزه تولید مشترک متناسب با نیاز روز و توسعه بازارهای فروش خارجی است.