کد : 4609
الف الف

به منظور تخصیص تسهیلات به ذینفعان جلساتی با حضور اقای وطن خواه دبیر استانی کارگروه اشنغال برگزار گردید و دو موضوع توانمند سازی و پیاده سازی مدیریت دانش و تسهیلات برای مکانیزاسیون و هوشمند سازی مورد پیگیری قرار گرفت.

به منظور تخصیص تسهیلات به ذینفعان خوشه جلساتی  با حضور اقای وطن خواه دبیر استانی کارگروه اشنغال برگزار گردید  و دو موضوع توانمند سازی و پیاده سازی مدیریت دانش و دیگری تسهیلات برای مکانیزاسیون و هوشمند سازی مورد پیگیری قرار گرفت. مقرر شد اداره کل شیلات ذینفعان واجد الشرایط را در اسرع وقت به اداره کل تعاون برای استفاده از این تسهیلات معرفی نماید