کد : 8606
الف الف

با همکاری تیم توسعه، ذینفعان خوشه نسبت به احداث تصفیه خانه اقدام نمودند.

یکی از اهداف مهم و اصلی در قانون تاسیس شرکت ها و کارخانجات صنعتی حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن تعیین شده است. به موجب این قانون کارخانجات صنعتی می بایست نظارت و  دقت مضاعفی در خصوص جلوگیری از تخریب محیط زیست به هر نحو به عمل آورند . در غیر اینصورت با برخوردهای جدی و شدیدی از سوی سازمان محیط زیست رو به رو خواهند شد. با توجه به اهمیت این موضوع در سطح خوشه با پیگیری های انجام شده اقداماتی در این خصوص شکل گرفته است. با بررسی بعمل آمده بیش از 10 شرکت از ذینفعان خوشه نسبت به احداث تصفیه خانه پساب اقداماتی انجام دادند.