کد : 4601
الف الف

اولین جلسه شورای راهبری خوشه صنعتی فرآوری آبزیان استان با حضور تنی از ذینفعان خوشه و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد.

اولین جلسه شورای راهبری خوشه صنعتی فرآوری آبزیان استان با حضور تنی از ذینفعان خوشه و نمایندگان دستگاه های اجرایی روز یکشنبه مورخ 96/03/21 راس ساعت 9:30 صبح در سالن جلسات مرکز فناوری و کسب و کار واقع در شهرک صنعتی 2 برگزار گردید